[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Secure DigitalOn Tue, Feb 10, 2004 at 15:54 +0100, Anders Wallenquist wrote:
> 3) Finns det någon annan modell för att skydda certifikaten, krypterad 
> katalog eller liknande?

Du kan kryptera nyckeln med ett lösenord med "ssh-keygen -p". Sedan
kan du använda ssh-agent för cacha den dekrypterade nyckeln i minnet.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: