[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian DVD iso filerBjörn Johansson wrote:
Är det någon som känner till om det finns Debian ISO
filer för DVD någonstans? Eftersom jag ska fixa det
på en Windows burk där jag inte har rättighet att
installera några program så är Jigdo inget alternativ.
Varför är jigdo inget alternativ när du inte måste _installera_ det, utan bara packa upp .zip filen?

Hälsningar,
Tobbe

Attachment: pgpLSqhcaZpHL.pgp
Description: PGP signature


Reply to: