[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: telnet funkar ej från WindowsOn Wed, 2003-10-29 at 11:10, =?iso-8859-1?B?RW1pbCBI5Gdlcmx1bmQ= ?=
wrote:
> Rdcker det fvr mig att "apt-get install 'ssh'" ?
> Hur fer jag upp sshd?
> Konfigurering? Dndra /etc/hosts.allow?
apt-get install ssh
ovanstående rad kommer installera openssh, vilket är vad du vill. Den
kommer även att startas automatiskt efter installationen. Du bör inte
behöva confa den om du inte vill, om du skulle vilja detta så skall du
ändra i /etc/ssh/sshd_config samt efter ändringarna starta om openssh
(/etc/init.d/ssh restart).

Hälsningar,
Tobbe 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: