[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Flytta /usr till annan partition[Peter Carlsson]
> cd /usr
> tar cf - . | (cd /mnt/usr; tar xvf - )
> 
> Är den OK?

Ja, förutsatt att du inte har väldigt långa filnamn ska det fungera
bra (SVJV). Nu kan jag inte vilken som är GNU tars begränsning, om
den ens har någon, men tar har ibland problem med långa filnamn.

Jag skulle nog slänga med p-flaggan till den andra tar-processen även
om det i min "man tar" står

  -p, --same-permissions, --preserve-permissions
     ignore umask when extracting files (the default for root)
                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Du skulle också kunna satsa på att göra något liknande med cpio som
inte har problem med långa filnamn. Tyvärr glömmer jag alltid
kommandoradsargumenten till cpio, så dem får du lista ut själv.

> Gör jag något fel om jag kör så här:
...
> reboot

Ja, det där är väl inte nödvändigt.

Med utmärkt högaktning,
 Kalle
-- 
Kalle Svensson, http://www.juckapan.org/~kalle/
Student, root and saint in the Church of Emacs.

Attachment: pgpWAgZLt8zty.pgp
Description: PGP signature


Reply to: