[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Outlook + Evolution/KMail/???On Thu, Dec 12, 2002 at 01:08:49PM +0100, Fredrik Persson wrote:
> 
> I den linuxinstallation som jag ska göra vill jag att hon ska kunna
> läsa/poppa/skicka mail under Evolution. Men när hon sedan bootar till
> Windows igen så ska allting se ut som om hon gjorde allting under
> Windows.
> 
> Gör jag mig förstådd? Mailhanteringen ska alltså vara helt transparent
> oavsett plattform. 

Poppa posten till datorn i garderoben, sätt upp en imap-server på den.
Hantera sedan posten via imap. Fungerar.

> Alla tips, länkar, glada tillrop och annat välkomnas.

Heja, heja, heja!!! (tre glada tillrop) :-)

  /Marcus

Attachment: pgpiTWhQHIdbO.pgp
Description: PGP signature


Reply to: