[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Vafan?On Tue, Aug 20, 2002 at 12:52:33AM +0200, Thomas wrote:
> Gällande det första problemet så löste Esaia det på #debian.se genom att
> köra:
> ln -s /usr/lib/libvorbisfile.so.3 /usr/lib/libvorbisfile.so.0

Jag skulle tippa på att det finns en anledning till att de bytta SONAME.
Installera paketet libvorbisfile3.

Attachment: pgpC9RTJvjseh.pgp
Description: PGP signature


Reply to: