[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Vett och etikettTrevligt att se att det är någon som förstår sig på det här :) Det kan lätt bli irreterande när folk gör "fel". Hoppas det blir lite bättring nu då. 

On Mon, Mar 11, 2002 at 01:35:47PM +0100, peter karlsson wrote:
> På förekommen anledning ber jag att få hänvisa till två dokument. Nummer ett
> är Debians förhållningsregler för sändlistor:
> 
> http://www.debian.org/MailingLists/
> 
> Nummer två är en bra guide i hur man skriver citat:
> 
> http://home.swipnet.se/~w-105381/filer/citering.txt
> 
> -- 
> \\//
> peter - listgrundare
> 
>  I do not read or respond to mail with HTML attachments.
>  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
>  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 

/me gömmer sig
-- 
Peter Mathiasson          | GPG Fingerprint:
E-Mail: peter(at)mathiasson(dot)nu | A9A7 F8F6 9821 F415 B066
Web  : http://www.mathiasson.nu  | 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgpxB2z7bMVZX.pgp
Description: PGP signature


Reply to: