[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ersättre för Outlook Expressmån 2002-01-14 klockan 23.24 skrev Hans-Olof Danielsson:
> Hej!
> Jag använder fn Outlook Express i Wndows 95 för sändning
> och mottagning av e-post men planerar att gå över till att
> använda Debian Gnu/Linux med en lämplig ersättare för
> Outlook Express. Servern för inkommnde epost skall vara
> en POP3 sever och servern för utgående epost skall vara
> en SMPT server. Vad väljer jag lämpligen? Förslag
> emotses tacksamt.
> 
Jag vill starkt rekommendera evolution om du tidigare använt Outlook.
Använder du debian installerar du det enkelt genom att skriva

   apt-get install evolution

Tyvärr måste du köra unstable, för jag tror inte paketet har nått
testing eller stable än.

> Hälsningar
> Hans-Olof
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
Reply to: