[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Svenska språknämnden och datorer (Var: Lokalisering och tidsformat)> > Och igen vad baserar du detta på, har du läst någon undersökning?
> 
> Nu är inte detta riktat till mig, men ändå. Jag utgår från att du
> syftar på påståendet att kolon används av så många att det kan sägas
> ingå i det svenska språket. Jag vill mena att det är helt korrekt. Jag
> finner det till och med mycket naturligare med kolon än med punkt. Med
> tanke på hur vanligt kolon är tror jag en undersökning vore
> överflödigt.

Jag håller med i allt, bortsett från att : ska användas. Orsaken är att
. antagligen används i alla andra översättningar, och det blir snyggare
och mindre rörigt om översättningarna är likadana genom hela systemet.
För mig känns det dessutom mer naturligt med punkt än med kolon. Har
bara sett semikolon i datorsammanhang.

Attachment: pgpnkUz6peBgz.pgp
Description: PGP signature


Reply to: