[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kein Kontakt zum LDAP-Server (Einrichtung)Am Freitag, 9. Januar 2004 10:58 schrieb Torsten:

> Nun habe ich ldapsearch lokal auf dem Server mit IP gestartet.
>
> $ldapsearch -x -d 9 -h: ldap://192.168.1.1
>
> ldap_create
> ldap_bind_s
> ldap_simple_bind_s
> ldap_sasl_bind_s
> ldap_sasl_bind
> ldap_send_initial_request
> ldap_new_connection
> ldap_int_open_connection
> ldap_connect_to_host: (null)
> ldap_new_socket: 3
> ldap_prepare_socket: 3
> ldap_connect_to_host: Trying 127.0.0.1:0

Da steht kein Port. Da sollte :389 stehen.

> ldap_connect_timeout: fd: 3 tm: -1 async: 0
> ldap_ndelay_on: 3
> ldap_is_sock_ready: 3
> ldap_is_socket_ready: error on socket 3: errno: 111 (Connection refused)
> ldap_close_socket: 3
> ldap_perror
> ldap_bind: Can't contact LDAP server

-- 
	AndreasReply to: