[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bootable USB stick voor verschillende computers en eth0On Sunday 26 October 2014 15:06:34 Frans van Berckel wrote:
> Als ik bij het starten /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules eerst
> weer even schoon zou kunnen maken, is het probleem opgelost.
> 
> Maar wat is een slimme plaats en hoe zou jij dat doen?

Verschillende workarounds kan je hier vinden: 
https://github.com/debian-pi/raspbian-ua-netinst/issues/103

-- 
GPG: 0x138E41915C7EFED6

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: