[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: vage mysql text grensOn Tue, Jan 04, 2011 at 10:10:12PM +0100, Geert Stappers wrote:

> | mysql> create table foo ( name text not null , primary key (name(256)) ) ;
> | Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
> | 
> | mysql> create table bar ( name text not null , primary key (name(257)) ) ;
> | Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
> | 
> | mysql> create table baz ( name text not null , primary key (name(499)) ) ;
> | ERROR 1071 (42000): Specified key was too long; max key length is 1000 bytes
> | mysql> 
> 
> Dus ergens tussen 257 en 499 ga ik door een grens en dan wordt gemeld
> dat de bovengrens op 1000 staat.

Mijn gok is dat er in de codering van 499 characters overhead zit,
bijvoorbeeld een header, zodat je met utf16 codering van de characters
zelf op meer dan 1000 bytes uitkomt.

> Wel of niet als Debian bug aanmelden?

Wishlist item misschien, om bij de foutmelding te vermelden hoeveel bytes
het gevraagde type zou vereisen. Lijkt mij de beste oplossing in deze.

Ciao.                              Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: