[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

vage mysql text grensDe beste wensen!


Dit gebeurd in MySQL

| mysql>  create table foo ( name text not null , primary key  (name(256)) ) ;
| Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
| 
| mysql>  create table bar ( name text not null , primary key  (name(257)) ) ;
| Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
| 
| mysql>  create table baz ( name text not null , primary key  (name(499)) ) ;
| ERROR 1071 (42000): Specified key was too long; max key length is 1000 bytes
| mysql> 

Dus ergens tussen 257 en 499 ga ik door een grens en dan wordt gemeld
dat de bovengrens op 1000 staat.


Wel of niet als Debian bug aanmelden?Stappers

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: