[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Entreteniments variats després d'actualitzar a BullseyeBones,

No he fet servir mai ufw, però pel missatge d'error "(nf_tables): Set Firehol_L1 doesn't exist
" sembla que, quan el servei systemd arranca, Firehol_L1 encara no existeix.

Sort !

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: