[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Detectar salvapantalles o blocatge d'escriptori2021-05-31, 09:12 (+0200); Narcis Garcia escriu:
> M'agradaria programar que, quan no estic utilitzant l'ordinador, aquest
> faci una sèrie de tasques que em molestarien si les faig mentre hi treballo.
> 
> Hi ha alguna manera de detectar amb Shell Scripting si l'escriptori està
> blocat o bé amb el salvapantalles en marxa?

No n'hi ha prou amb saber si l'escriptori està blocat. Algun usuari
podria estar utilizant l'ordinador remotament mentre l'escriptori està
blocat, per exemple.

Aquestes situacions es poden detectar amb l'eina loginctl que forma part
de systemd. L'opció list-sessions imprimeix un llistat amb les sessions
obertes i l'opció session-status et diu si la sessió està activa. Per
exemple,

$ loginctl list-sessions
SESSION UID USER  SEAT TTY 
   2 1000 ernest seat0   
  246 1000 ernest    pts/3

2 sessions listed.
loginctl session-status 2 | grep '^\s*State:'
	  State: active

"Activa", mentre que quan l'escriptori està blocat diu "online".

Salutacions


Reply to: