[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Resum del fil «Algú vol col·laborar en aquest projecte?»Aquest resum està concebut per plasmar els diferents plantejaments que
han aparegut a la llista arrel del fil iniciat a mitjans de gener per
en Joan Baptista, amb un correu[1] on buscava col·laboracions per al
seu projecte. Al cap d'uns dies va rebre la primera resposta amb una
anàlisi exhaustiva sobre diversos punts del projecte. Arran d'aquesta
resposta es va iniciar un debat sobre la conveniència de tenir un
enfocament més empàtic i positiu a l'hora de fer comentaris o
suggeriments quan algú demana ajuda.

  [1] https://lists.debian.org/debian-user-catalan/2021/01/msg00045.html

El plantejament inicial exposava la possibilitat que algunes persones
no demanarien ajuda a la llista per por a rebre respostes similars i es
demanava una mica més d'empatia i comprensió cap a la diversitat de
persones de la comunitat.

A continuació es plantejava si seria més preocupant que les persones no
sàpiguen afrontar les crítiques i opinions negatives que el fet de
deixar de preguntar. Això va dur el debat cap a la necessitat de tenir
la pell dura per participar en la comunitat, de si convé fer judicis o
opinar públicament sobre la feina dels altres i de si no poder expressar
les opinions amb llibertat faria allunyar d'altra gent.

Tot seguit es va parlar sobre si és desitjable o no afavorir la
diversitat a costa de restringir la llibertat d'expressió. Es va
recordar que el codi de conducta diu que una comunitat on la gent se
sent amenaçada no és una comunitat sana i que la declaració de
diversitat dona la benvinguda a tota mena de persones.

En aquest punt va sorgir el tema de l'autocensura i de trobar un
equilibri entre no vigilar en absolut les formes o fer una valoració
descarnada i una comunitat puritana i poruga.

Per una banda, es preguntava si volem una societat que no accepti la
crítica i que s'hagi de protegir de la frustració. Per l'altra es
comentava que hi ha persones de la comunitat per les quals rebre
crítiques és dolorós. Es plantejava si és millor ensenyar aquestes
persones a afrontar les crítiques i els temes incòmodes o fer que tots
els espais de la comunitat siguin segurs.

El debat va concloure sense arribar a cap consens. Els plantejaments
estan sobre la taula i potser caldria alguna iteració més en un futur.
Esperem que aquest resum us sigui d'utilitat.

--
Alex, Ernest, Leo

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: