[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Permisos a usuari per disc dur intern que només te permisos rootVoldria afegir una opinió personal.
Sempre he trobat que són "comportaments de risc" fer ús d'aquests permisos: en la mesura del possible els evito.
En concret:
- El setuid s'ha de tenir molt clar quin és l'objectiu d'afegir-lo.
- El setgid només li he trobat utilitat en l'exemple que exposa,


Toni Mas
947720E37428109B6FEB98ABA63FFF39DFC2BEC3

Sent with ProtonMail Secure Email.

‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
En dijous 28 de gener de 2021 a les 14:22, Eloi <entfe001@gmail.com> va escriure:

&gt; El 28/1/21 a les 10:07, Joan ha escrit:
&gt;
&gt; &gt; Ja ho veig:
&gt; &gt; 4 drwxr-xr-x 2 joan joan 4096 28 gen. 10:04 no_stiky
&gt; &gt; 4 drwsr-sr-x 2 joan joan 4096 28 gen. 10:04 stiky
&gt; &gt; Però em pregunto si es pot un directori "stiky" (enganxòs) si no és
&gt; &gt; executable, perquè aquí la "s" la posa en lloc de la "x"... I si no és
&gt; &gt; un pre-condició, no quedaria clar si el directori és o no enganxós, no?
&gt;
&gt; Compte, el bit enganxós (sticky) és el que correspondria al tercer grup
&gt; (others) i dóna permisos al propietari d'un fitxer per poder-lo esborrar
&gt; (en general, només pot qui té permisos sobre el directori) i s'assenyala
&gt; amb una lletra "t"
&gt;
&gt; El permís "s" és el setuid/setgid, que en directoris força que el
&gt; propietari d'un nou fitxer creat allà sigui l'usuari o el grup
&gt; propietari, respectivament, del directori i no el de l'usuari que el crea
&gt;
&gt; Fet aquest aclariment, tant en el cas del setuid/setgid (s) com de
&gt; l'enganxós (t) si el directori no té els permisos corresponents
&gt; d'execució a l'usuari/grup/universal la corresponent lletra seria majúscula
&gt;
&gt; En resum:
&gt;
&gt; drwSr--r-- setuid no executable
&gt; drwsr-xr-x setuid executable
&gt; drw-r-Sr-- setgid no executable
&gt; drwxr-sr-x setgid executable
&gt; drw-r--r-T sticky no executable
&gt; drwxr-xr-t sticky executable

</entfe001@gmail.com>

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: