[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Permisos a usuari per disc dur intern que només te permisos rootEl 28/1/21 a les 10:07, Joan ha escrit:
Ja ho veig:

4 drwxr-xr-x 2 joan joan 4096 28 gen. 10:04 no_stiky
4 drwsr-sr-x 2 joan joan 4096 28 gen. 10:04 stiky

Però em pregunto si es pot un directori "stiky" (enganxòs) si no és
executable, perquè aquí la "s" la posa en lloc de la "x"... I si no és
un pre-condició, no quedaria clar si el directori és o no enganxós, no?

Compte, el bit enganxós (sticky) és el que correspondria al tercer grup (others) i dóna permisos al propietari d'un fitxer per poder-lo esborrar (en general, només pot qui té permisos sobre el directori) i s'assenyala amb una lletra "t"

El permís "s" és el setuid/setgid, que en directoris força que el propietari d'un nou fitxer creat allà sigui l'usuari o el grup propietari, respectivament, del directori i no el de l'usuari que el crea

Fet aquest aclariment, tant en el cas del setuid/setgid (s) com de l'enganxós (t) si el directori no té els permisos corresponents d'execució a l'usuari/grup/universal la corresponent lletra seria majúscula

En resum:

drwSr--r-- setuid no executable
drwsr-xr-x setuid executable
drw-r-Sr-- setgid no executable
drwxr-sr-x setgid executable
drw-r--r-T sticky no executable
drwxr-xr-t sticky executable


Reply to: