[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: No hiverna bé amb el gestor d'energia del xfce4 al tancar la tapaNarcis Garcia:

> xfconf-query -c xfce4-session -p /general/LockCommand -s
> "/opt/bin/phlock" --create -t string

No crec que aquest "/opt/bin/phlock" formi part de cap paquet
oficial de Debian. Ens pots explicar d'on surt i què fa?

Salut,
Alex

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: