[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: systemd: com inhibir un servei?Ernest Adrogué:

> /lib/systemd/system/lircd-uinput.service
> 
> ...
> 
> Com es fa per fer que no s'inici aquest servei?

$ sudo systemctl disable lircd-uinput.service

A més a més, comprova si el servei està configurat amb suport per
a sysv-rc, perquè aleshores potser també et calgui desactivar-lo:

$ ls -l /etc/rc?.d/*lirc*
$ sudo update-rc.d -f {nom-del-servei-a-sysv-rc} remove

Salut,
Alex


Reply to: