[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Petició de consell - Processament de correus "en massa"2017-02- 8, 23:20 (+0100); Orestes Mas escriu:
> Benvolgudes,
> 
> A l'escola del nano volen fer un llibre amb fotos per final de primària.
> A tal efecte s'ha demanat a totes les famílies que envïin correus amb
> fotografies adjuntes a una bústia creada a tal efecte, la qual és
> accessible via IMAP.
> 
> Com que són força correus, m'agradaria programar/utilitzar algun
> procediment automàtic que anés recorrent la llista de correus rebuts i
> desant els adjunts en carpetes diferents (amb el nom del remitent, per
> exemple).
> 
> Vosaltres com ho faríeu? Coneixeu alguna eina / procediment que pugui
> fer això mateix, ja sigui directament o amb una mica de configuració prèvia?

Si tens el correu en una bústia local en format mbox, una opció és
formail i ripmime.

L'única complicació és escriure un script que llegeixi un missatge de
l'entrada estàndard i invoqui ripmime amb un nom de directori construit
a partir de l'adreça del remitent.  Per exemple:

#!/bin/sh
MSG="$(cat)"
DIR="$(printf "%s" "$MSG" | formail -c -x from: | grep -o '[^< ]*@[^> ]*')"
printf "%s" "$MSG" | ripmime -d "${DIR:-remitent_desconegut}" -i -

Llavors per processar la bústia, fas

formail -s nom_script < nom_bustia

Si vols processar els missatges a mesura que es vagin rebent, llavors a
part necessitaries fetchmail per descarregar el correu i procmail per
passar els missatges els missatges a l'script.


Reply to: