[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Propera trobada?Hola,

On Wed, Sep 14, 2016 at 09:10:03AM +0200, Alex Muntada wrote:
>    Hola Adrià,
>    quin format tindria la trobada, com la de Lloret, que era de treball amb
>    alguna presentació improvisada? Purament social?

El que ens vingui de gust. Realmeant no tinc res pensat; el missatge 
bàsicament era per refrescar-nos la memòria ja que havíem dit de
fer-les dos cops l'any.

-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: