[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Propera trobada?Bon dia,

vam comentar fer una trobada 2 cops l'any i l'última va ser el maig
coincidint amb la SunCamp de Lloret [0] si no m'equivoco, tot i que
per aquella època n'havíem planificat una a Vilafranca [1].

Què us semblaria fer la següent properament (fos a Vilafranca o no)?

[0] https://wiki.debian.org/DebianEvents/Europe/2016/DSC
[1] https://wiki.debian.org/LocalGroups/DebianCat
-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: