[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Neteja d'spam d'octubreBona tarda,

només recordar-vos que, un mes més, podem repassar l'spam que ha
entrat a les llistes durant el més passat.

L'enllaç, com sempre, aquí[0].

Salutacions,

[0] https://wiki.debian.org/I18n/CatalanSpamClean
-- 
Adrià García-Alzórriz
0x09494C14
Caution: Keep out of reach of children.

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: