[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Neteja d'spam d'octubreHola,

On 16/11/15 17:27, Adrià wrote:
> 
> només recordar-vos que, un mes més, podem repassar l'spam que ha
> entrat a les llistes durant el més passat.
> 

Una estrelleta menys.

Per cert, ja que hi estava ficat, m'he pres la lliberat de revisar també
la llista de traducció (debian-l10n-catalan) i d'apuntar-m'hi com que
l'he revisat (tot i no ser-ne membre). Si hi ha algun inconvenient,
dieu-m'ho i no ho tornaré a fer.

Salut i peles,

robert

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: