[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [deb-cat] Trobada 2015Hola,

On 12/11/15 14:24, Leopold Palomo-Avellaneda wrote:
> 
> Hi ha llista d'assistents potencials?
> 

Algú va proporcionar un enllaç a Duddle (que jo ja no sé on és) i alguns
s'hi van apuntar.

> Jo en principi estaré. Puc explicar 4 coses d'empaquetat i dels projectes 
> debian-science i debian-robotics.
> 

A mi m'agradaria assistir-hi a això. Amb aquests temes em passa el
mateix que al Joan amb els temes l18n i l10n. Quan intento fer el que
llegeixo a la documentació que he trobat, rés em sembla /tan/ senzill
com l'autor diu.

Salut i peles,

robert

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: