[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [deb-cat] Trobada 2015El Dijous, 12 de novembre de 2015, a les 14:13:03, Narcis Garcia va escriure:
> No tinc ni idea de si Firefox OS és un sistema operatiu GNU tal com ho
> és Debian, i tal com NO ho és Android.
> Si no ho és, igualment jo no tinc ni idea de com alliberrar Firefox OS
> per utilitzar GNU, en canvi sí que sé com fer-ho amb Android o derivats.
> 
> Així que, amb un aparell de butxaca, jo només us hi podré ensenyar
> Debian funcionant si aquest aparell havia sortit amb Android de fàbrica.
> Igualment, si no assistirà ningú que li interessi el tema, i també hi ha
> opinió de què està fora de context, seguiré amb ganes d'intercanviar
> coneixements del què sigui sobre Debian.

Hi ha llista d'assistents potencials?

Jo en principi estaré. Puc explicar 4 coses d'empaquetat i dels projectes 
debian-science i debian-robotics.

Leo
-- 
--
Linux User 152692     GPG: 05F4A7A949A2D9AA
Catalonia
-------------------------------------
A: Because it messes up the order in which people normally read text.
Q: Why is top-posting such a bad thing?
A: Top-posting.
Q: What is the most annoying thing in e-mail?

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: