[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Identi.caJoan <arbocenc@calbasi.net> writes:

> On 11/04/14 09:36, Simó Albert i Beltran wrote:
>> 
>> https://identi.ca/debian/note/kcNCVabNRPCrwEOzEnqzeQ
>> 
>
> Escolteu, és a mi a l'únic al que no li fuinciona la pàgina de login a
> identi.ca? https://identi.ca/main/login (en Firefox i Chrome el botó
> de "login" no respon...)

Recorda que es van reiniciar totes les contrasenyes durant la migració
que va fer identi.ca de status.net a pump.io. Per tant si mai has entrat
a identi.ca des de que usa el programari pump.io el primer que has de
fer és demanar una nova contrasenya:

https://identi.ca/main/recover

Attachment: pgpEuRlgaWFSC.pgp
Description: PGP signature


Reply to: