[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: té sentit fer una partició boot separada?On Tue, Feb 05, 2013 at 14:39:01 +0100, Rafel Puchades wrote:
> crec que la boot no té sentit fer-la separada
> crec que per a poder fer espills de particions era necessari tindre boot
> fora de l'arrel
> però normalment per a un escriptori no li veig sentit

Tenir una /boot separada és útil, igual que és útilt tenir /var o /home
separats. En alguns casos és necessària, com per exemple si vols
encriptar el sistema, ja que /boot no pot estar encriptat.

> a més a més, al menys en ubuntu, les successives actualitzacions del kernel
> van ocupant molt,
> si no crees una partició prou gran pot ser problemàtic si no recordes anar
> eliminant els paquets vells del kernel

Això és perquè Ubuntu guarda els nuclis antics, cosa que gairebé cap
altra distribució fa.

Sempre i quant no tinguis dotzenes de nuclis instal·lats, una partició
/boot de dos-cents o tres-cents MB serà més que suficient.

Si vols no tenir /boot separat tot funcionarà igual de bé, si els teus
objectius són l'ús quotidià.

-- 
Daniel Martí - mvdan@mvdan.cc - GPG 0x58BF72C3

Attachment: pgpSKejQVPYmS.pgp
Description: PGP signature


Reply to: