[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Instal bàsica i post-configuracióHola Xavi,

Això dependria de quin entorn d'escriptori li voldries posar. Però en
tot cas ni Debian ni cap altre SO permet configurar aquestes coses un
cop ja ha estat instal·lat el sistema.

El que podries fer és deixar les contrassenyes buides o en quelcom com
"1234", perquè el futur usuari les pugui canviar fàcilment ja sigui des
del terminal o des de la configuració gràfica.

Salut!

On Thu, Jan 31, 2013 at 00:20:56 +0100, xavi wrote:
> Hola,
> voldria instal·lar debian de manera que en la primera arrencada del
> sistema aquest s'acabés de configurar nivell de pass de root, usuaris,
> etc...
> 
> tot plegat és perquè vull regalar un un ordinador antic (que no vell) i
> m'agradaria el sistema operatiu bàsic ja estigués instal·lat i que només
> calgué personalitzar contrasenyes, usuaris,...
> 
> Sabeu com he de fer la instal·lació per aconseguir-ho?
> 
> Xavi
> 
> 

-- 
Daniel Martí - mvdan@mvdan.cc - GPG 0x58BF72C3

Attachment: pgpNB2cF6zYxM.pgp
Description: PGP signature


Reply to: