[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: connexió VNC a pc sense monitor físic



On Sunday 03 June 2012 17:04:20 xavi barreny wrote:
> Hola,

Bones,

> Actualment hi tinc instal·lat debian 6.0.5 amb Gnome i tots funciona
> correctament excepte el fet de poder-m'hi connectar-m'hi via VNC des del
> moment que desconnecto el monitor físic, per SSH tot va perfecte. Per
> VNC utilitzo el VINO que ve Gnome. També he provat el tightvnc però no
> em funciona.
> 
> Alguna pista de què puc mirar per tal que el PC es cregui que té el
> monitor connectat?

No necessites per a res fer creure al PC que te el monitor connectat. Per què 
dius que et fa falta?
Amb VNC a seques n'hi ha prou, i sense VNC també, directament amb el servidor 
X-Window.

> gràcies
> 
> Xavier Barreny

-- 

Marc Olivé
Blau Advisors

www.blauadvisors.com  

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: