[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Configuració del servidor ApacheBones,

a la llista de caliu no m'han respòs. Algú si us plau em podria donar un cop 
de ma?

Estic fent servir una Debian estable amb un apache 2.2 i m'estic tornant boig 
per trobar un parell de coses. M'explico, tinc el homes dels usuaris a: 
/home/users/user1.

El que voldria és:

1) que els usuaris que volguessin (i jo com a system aprovés) tinguessin un 
directory (p.ex www) on seria la seva pàgina web.

2) que es pogués accedir mitjançant http://server/users/user1, no 
http://server/~user1


Amb debian sé que s'ha d'activar el modul Userdir, que s'activa amb a2enmod.

Aleshores, al fitxer del default-site, a la part de virtual host tinc això:

8<-----------------------------------------------------------------
<IfModule mod_userdir.c>
    UserDir disabled
    UserDir enabled leopold.palomo /home/users/leopold.palomo/www
    UserDir disabled pato.donald
    <IfModule mod_rewrite.c>
       RewriteEngine on
       RewriteCond /home/users/$1/www$2 -f [OR]
       RewriteCond /home/users/$1/www$2 -d
       RewriteRule ^/([^/]+)(.*) /home/users/$1/www$2
    </IfModule>
    <Directory /home/users/*/www>
       AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
       Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
       <Limit GET POST OPTIONS>
          Allow from all 
          Order allow,deny
        </Limit>
        <LimitExcept GET POST OPTIONS>
          Order deny,allow
          Deny from all
        </LimitExcept>
     </Directory>
</IfModule>

8<-----------------------------------------------------------------


estic flipant una mica, perquè, encara que funciona el rewrite rules de forma 
que puc accedir http://server/user1 (i no http://server/~user1)

l'usuari pato.donald, malgrat està disabled, poc accedir al seu www directori.


Tampoc sé com poder posar (afegir) el "users" davant del user.

Aleshores, algú em podria donar un cop de ma per:

1) afegir el "users" davant del user.
2) saber com puc deshabilitat un usuari del UserDir module?


Gràcies,

Leo


--
Linux User 152692   PGP: 0xF944807E
Catalonia
-------------------------------------
A: Because it messes up the order in which people normally read text.
Q: Why is top-posting such a bad thing?
A: Top-posting.
Q: What is the most annoying thing in e-mail?

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: