[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Com sobreviure en territori enemic? (a.k.a autenticació linux en entorns windows)Hola:

Poder seria interessant conèixer els motius d'haver acabat tècnicament malament.

Gràcies i salut!!


On Wed, 1 Feb 2012 18:47:39 +0100
Antoni Soto i Riera <tonis@lsi.upc.edu> wrote:

> Orestes Mas writes:
>  > [...]
>  > 
>  > Com es pot aprofitar el sistema d'autenticació de windows (proveït pel Samba 
>  > del servidor) per tal d'autenticar també els usuaris de Linux? Quins paquets 
>  > cal instal·lar, i què m'haig de mirar, essencialment?
>  > 
> 
> Temps era temps vaig fer uns experiments per convèncer el centre de
> càlcul de l'ETSEIB que podien instaŀlar clients linux a les aules fins
> i tot treballant amb un servidor hostil windows. La cosa va acabar bé
> políticament, però malament tècnicament: no ho recomano a ningú. Ara
> bé, crec que la part d'autenticació dels clients linux contra el
> servidor windows et pot donar pistes [1].
> 
> Toni
> 
> [1] http://www.lsi.upc.edu/~tonis/inf/DebianETSEIB.html#configuraci-de-winbind
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 20265.31419.669089.275104@boix.lsi.upc.edu">http://lists.debian.org/[🔎] 20265.31419.669089.275104@boix.lsi.upc.edu
> 


Reply to: