[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fetchmail no troba els certificats SSLFinalment ho he solucionat. Per si algú altre té el mateix problema,
s'ha de fer, com a root:

# cd /etc/ssl/certs
# rm ca-certificates.crt
# c_rehash .
# dpkg-reconfigure ca-certificates

...et voilà.

 3/10/11 @ 00:58 (+0200), Ernest Adrogué escriu:
> Hola,
> 
> Des de fa temps el fetchmail em dóna un error dient que no pot trobar
> el certificat de l'emissor pel servidor pop.gmx.net.
> 
> L'emissor és una empresa que es diu Thawte Premium Server CA i resulta
> que el certificat en qüestió està en el directori /etc/ssl/cert (forma
> part del paquet ca-certificates). Si indico el fitxer amb l'opció
> --sslcertfile el troba i no dóna error
> 
> fetchmail --sslcertfile /etc/ssl/certs/Thawte_Premium_Server_CA.pem pop.gmx.net
> 
> en canvi amb l'opció --sslcertpath no funciona:
> 
> $ fetchmail --sslcertpath /etc/ssl/certs pop.gmx.net
> [...]
> fetchmail: Error en verificar el certificat del servidor: unable to
> get local issuer certificate
> fetchmail: This means that the root signing certificate (issued for
> /C=DE/ST=Bayern/L=Munich/O=GMX GmbH/CN=pop.gmx.net) is not in the
> trusted CA certificate locations, or that c_rehash needs to be run on
> the certificate directory. For details, please see the documentation
> of --sslcertpath and --sslcertfile in the manual page.
> 
> Això del c_rehash ho he fet i no soluciona del problema. Si algú altre
> si ha trobat, quin directori se suposa que has d'especificar en el
> --sslcertpath? O és un bug?
> 
> Salutacions,
> 
> -- 
> Ernest
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: http://lists.debian.org/20111002225851.GA18930@doriath.local
> 


Reply to: