[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Petició de consell sobre punt d'accés.2009/4/15 Matthias Kaehlcke:
jo tinc un Linksys WRT54GL amb un firmware lliure ddWRT i funciona

Jo veig amb abastant més simpatia l'OpenWRT [1]

[1] http://openwrt.org/

PS: el dd-WRT no és lliure d'acord amb la GPL: http://en.wikipedia.org/wiki/Ddwrt#Controversy

--
roger

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: