[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: crear arrays amb bash 8/05/08 @ 20:25 (+0200), thus spake Ernest Adrogué:
> Em contesto a mi mateix, el problema és que tenia la variable $ISP
> mal definida i per tant no feia la separació de paraules.

Perdó, $IFS.

Ernest


Reply to: