[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sobre LaTeXHola Sebastià, llista,

Ahà, i com els fas servir? És a dir, com li dic al latex "m'ho compiles
però amb aquest disseny i no amb el per defecte" ...

Pau.


Reply to: