[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: oops! he borrat el /var/logEn/na Pere Nubiola Radigales ha escrit:
2007/9/12, surgen <ompastormosella@gmail.com>:

root@quak:/var/log# rm *

Em pensava que el rm * no es carrega els directoris si no estan buits.
Que cal fer un rm -R *?
no estava com per fer-ho tornar a funcionar una altra vegada!!!

Gràcies!


--
Everything happens for a reason
The Others are coming... http://quak.mine.nu/blog


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
si, si, això vaig fer... pimer sense -r i despres per rematar la feina amb el -R!

--
Everything happens for a reason
The Others are coming... http://quak.mine.nu/blogReply to: