[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: generar swf amb programari lliure-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

En/na Jordi Funollet ha escrit:
> Alex Muntada dixit:
>> * Carles Ferrando Garcia <carles.ferrando@gmail.com>:
>>> Vaig provar d'instal·lar g++-4.1 però l'error no va variar.
>> Prova d'instal·lar també «g++», que és el paquet que duu
>> l'executable amb aquest mateix nom.
> 
> La pista de l'Àlex és bona (per variar).
> 
> $ ls -l /usr/bin/g++*
> lrwxrwxrwx 1 root root   7 2007-05-24 14:19 /usr/bin/g++ -> g++-4.1
> -rwxr-xr-x 1 root root 185856 2007-03-03 03:50 /usr/bin/g++-4.1
> 
> $ dpkg -S /usr/bin/g++-4.1
> g++-4.1: /usr/bin/g++-4.1
> 
> $ dpkg -S /usr/bin/g++
> g++: /usr/bin/g++
> 
> 
> El paquet 'g++-4.1' no crea l'enllaç '/usr/bin/g++', ho fa el 
> paquet "genèric". Si vols assegurar-te'n prova a executar '/usr/bin/g++-4.1' 
> directament.
> 

Gracies per contestar tant aviat:

He instal·lat g++ i he provat a compilar-ho, i em dona això amb errors.
Aquesta vegada ho he provat a la torre de casa amb lenny , el portatil
amb ubuntu no el tenia a ma.
Que trobeu que em falta per instal·lar ? Així a simple vista no veig que
em demane res.
Carles.
_____________________________________________________

Checked out revision 59.
debian:/home/carles/uira-temp# cd uira
debian:/home/carles/uira-temp/uira# ls
contribs docs Makefile makewindowsdoc.bat src uira.pro
debian:/home/carles/uira-temp/uira# qmake uira.pro
debian:/home/carles/uira-temp/uira# make
cd contribs && qmake contribs.pro -o Makefile
cd contribs && make -f Makefile
make[1]: Entering directory `/home/carles/uira-temp/uira/contribs'
cd qscintilla && qmake qscintilla.pro -o Makefile
cd qscintilla && make -f Makefile
make[2]: Entering directory
`/home/carles/uira-temp/uira/contribs/qscintilla'
cd qt && qmake qt.pro -o Makefile
cd qt && make -f Makefile
make[3]: Entering directory
`/home/carles/uira-temp/uira/contribs/qscintilla/qt'
make[3]: Circular install_headers <- all dependency dropped.
cp -f "qextscintillaglobal.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintilla.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillaapis.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillabase.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillacommand.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillacommandset.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintilladocument.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexer.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexercpp.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexercsharp.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexerhtml.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexeridl.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexerjava.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexerjavascript.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexerperl.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexerpython.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillalexersql.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillamacro.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "qextscintillaprinter.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "SciListBox.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "ScintillaQt.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/Accessor.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/KeyWords.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/Platform.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/PropSet.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/SString.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/SciLexer.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/Scintilla.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/ScintillaWidget.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../include/WindowAccessor.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/AutoComplete.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/CallTip.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/CellBuffer.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/ContractionState.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/Document.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/DocumentAccessor.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/Editor.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/ExternalLexer.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/Indicator.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/KeyMap.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/LineMarker.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/RESearch.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/SVector.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/ScintillaBase.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/Style.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/StyleContext.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/ViewStyle.h" "../../../include/qscintilla/"
cp -f "../src/XPM.h" "../../../include/qscintilla/"
g++ -c -pipe -w -O2 -D_REENTRANT -DQEXTSCINTILLA_MAKE_DLL -DQT
- -DSCI_LEXER -DQT_NO_DEBUG -DQT_THREAD_SUPPORT -DQT_SHARED
- -DQT_TABLET_SUPPORT -I/usr/share/qt3/mkspecs/default -I. -I.
- -I../include -I../src -I/usr/include/qt3 -o qextscintilla.o
qextscintilla.cxx
In file included from qextscintilla.cxx:28:
qextscintilla.h:29:22: error: qpointer.h: El fitxer o directori no existeix
In file included from qextscintilla.h:33,
         from qextscintilla.cxx:28:
qextscintillabase.h:34:23: error: QWheelEvent: El fitxer o directori no
existeix
qextscintillabase.h:35:19: error: QPixmap: El fitxer o directori no existeix
qextscintillabase.h:36:23: error: QFocusEvent: El fitxer o directori no
existeix
qextscintillabase.h:37:21: error: QKeyEvent: El fitxer o directori no
existeix
qextscintillabase.h:38:18: error: QEvent: El fitxer o directori no existeix
qextscintillabase.h:39:29: error: QContextMenuEvent: El fitxer o
directori no existeix
qextscintillabase.h:40:23: error: QMouseEvent: El fitxer o directori no
existeix
In file included from qextscintilla.cxx:28:
qextscintilla.h:37:25: error: qtreewidget.h: El fitxer o directori no
existeix
In file included from qextscintilla.cxx:31:
qextscintillacommandset.h:27:23: error: q3ptrlist.h: El fitxer o
directori no existeix
qextscintilla.cxx:34:21: error: Q3CString: El fitxer o directori no existeix
qextscintilla.h:734: error: ‘QTreeWidgetItem’ has not been declared
qextscintilla.h:1143: error: ‘class Qt::MouseButton’ has not been declared
qextscintilla.h:1253: error: ISO C++ forbids declaration of ‘QPointer’
with no type
qextscintilla.h:1253: error: expected ‘;’ before ‘<’ token
qextscintillacommandset.h:61: error: ISO C++ forbids declaration of
‘Q3PtrList’ with no type
qextscintillacommandset.h:61: error: expected ‘;’ before ‘<’ token
qextscintillacommandset.h:63: error: expected `;' before ‘private’
qextscintillacommandset.h:69: error: ISO C++ forbids declaration of
‘Q3PtrList’ with no type
qextscintillacommandset.h:69: error: expected ‘;’ before ‘<’ token
qextscintilla.cxx: In member function ‘void
QextScintilla::handleCharAdded(int)’:
qextscintilla.cxx:144: error: ‘lexer’ was not declared in this scope
qextscintilla.cxx: In member function ‘void
QextScintilla::autoIndentation(char, long int)’:
qextscintilla.cxx:432: error: ‘lexer’ was not declared in this scope
qextscintilla.cxx: In member function ‘int QextScintilla::blockIndent(int)’:
qextscintilla.cxx:487: error: ‘lexer’ was not declared in this scope
qextscintilla.cxx:490: error: ‘lexer’ was not declared in this scope
qextscintilla.cxx: In member function ‘QextScintilla::IndentState
QextScintilla::getIndentState(int)’:
qextscintilla.cxx:563: error: ‘lexer’ was not declared in this scope
qextscintilla.cxx: In member function ‘void
QextScintilla::foldClick(int, int)’:
qextscintilla.cxx:813: error: ‘ShiftModifier’ is not a member of ‘Qt’
qextscintilla.cxx:813: error: ‘ControlModifier’ is not a member of ‘Qt’
qextscintilla.cxx:823: error: ‘ShiftModifier’ is not a member of ‘Qt’
qextscintilla.cxx:829: error: ‘ControlModifier’ is not a member of ‘Qt’
qextscintilla.cxx: In member function ‘long int
QextScintilla::simpleFind()’:
qextscintilla.cxx:1143: error: ‘Q3CString’ was not declared in this scope
qextscintilla.cxx:1143: error: expected `;' before ‘s’
qextscintilla.cxx:1145: error: ‘s’ was not declared in this scope
qextscintilla.cxx: In member function ‘void
QextScintilla::handleMarginClick(int, int, int)’:
qextscintilla.cxx:1206: error: ‘ShiftModifier’ is not a member of ‘Qt’
qextscintilla.cxx:1209: error: ‘ControlModifier’ is not a member of ‘Qt’
qextscintilla.cxx:1212: error: ‘AltModifier’ is not a member of ‘Qt’
qextscintilla.cxx:1219: error: ‘MouseButton’ is not a member of ‘Qt’
qextscintilla.cxx: In member function ‘virtual void
QextScintilla::append(const QString&)’:
qextscintilla.cxx:1335: error: ‘Q3CString’ was not declared in this scope
qextscintilla.cxx:1335: error: expected `;' before ‘s’
qextscintilla.cxx:1337: error: ‘s’ was not declared in this scope
qextscintilla.cxx: In member function ‘virtual void
QextScintilla::setLexer(QextScintillaLexer*)’:
qextscintilla.cxx:2107: error: ‘lexer’ was not declared in this scope
qextscintilla.cxx:2115: error: ‘lexer’ was not declared in this scope
qextscintilla.cxx: In member function ‘void
QextScintilla::handleStyleFontChange(const QFont&, int)’:
qextscintilla.cxx:2204: error: ‘lexer’ was not declared in this scope
qextscintilla.cxx: In member function ‘long int
QextScintilla::checkBrace(long int, int, bool&)’:
qextscintilla.cxx:2315: error: ‘lexer’ was not declared in this scope
qextscintilla.cxx: In member function ‘bool
QextScintilla::findMatchingBrace(long int&, long int&,
QextScintilla::BraceMatch)’:
qextscintilla.cxx:2343: error: ‘lexer’ was not declared in this scope
qextscintilla.cxx: At global scope:
qextscintilla.cxx:2640: error: variable or field ‘addTextFromItem’
declared void
qextscintilla.cxx:2640: error: ‘int QextScintilla::addTextFromItem’ is
not a static member of ‘class QextScintilla’
qextscintilla.cxx:2640: error: ‘QTreeWidgetItem’ was not declared in
this scope
qextscintilla.cxx:2640: error: ‘item’ was not declared in this scope
qextscintilla.cxx:2641: error: expected ‘,’ or ‘;’ before ‘{’ token
make[3]: *** [qextscintilla.o] Error 1
make[3]: Leaving directory
`/home/carles/uira-temp/uira/contribs/qscintilla/qt'
make[2]: *** [sub-qt] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/carles/uira-temp/uira/contribs/qscintilla'
make[1]: *** [sub-qscintilla] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/carles/uira-temp/uira/contribs'
make: *** [sub-contribs] Error 2
debian:/home/carles/uira-temp/uira#


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFGrmZiqrDM2T2WGLERAqTMAKCyc1WmgAOh7hTr6ZSDHjGSaSq0TACgiRGw
2mKEc+zSlq4cfWbMAihr+iI=
=iFPj
-----END PGP SIGNATURE-----

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: