[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: errors ACPI



El Thursday 12 July 2007 18:01, vareu escriure:
> És el kernel 2.6.21?

efectivament :)

uname -a
Linux debian 2.6.21-2-686 #1 SMP Mon Jun 25 20:53:36 UTC 2007 i686 GNU/Linux



Reply to: