[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: errors ACPIÉs el kernel 2.6.21?

perque aquest kernel em diu algo semblant, he optat per continuar amb el 2.18 mentres no adivini que vol dir el missatge aquest.


El Thu, 12 Jul 2007 17:28:23 +0200
Lluis Gili <lluisgili@gmail.com> va dir:

> Hola,
> fa uns dies que tinc uns missatges d'error relacionats amb ACPI que no entenc 
> i que no sé ben bé d'on poden venir. 
> He detectat que aquests errors es donen a l'engegar/aturar el servei bluetooth 
> (via /etc/init.d/bluetooth start/stop), però també es donen a l'engegar una 
> màquina virtual amb vmware o a vegades al conectar el pen drive.
> Quan es dona aquest error se'm talla uns segons el so.
> L'error es aquest:
> 
> Jul 12 16:55:41 debian kernel: ACPI Error (psargs-0355): [\_SB_.PCI0.USB0] 
> Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND
> Jul 12 16:55:41 debian kernel: ACPI Error (psparse-0537): Method 
> parse/execution failed [\_GPE._L0E] (Node c146ff18), AE_NOT_FOUND
> Jul 12 16:55:41 debian kernel: ACPI Exception (evgpe-0577): AE_NOT_FOUND, 
> while evaluating GPE method [_L0E] [20070126]
> 
> 
> els usb frontals els vaig endollar jo a la placa i (encara que funcionin) no 
> estic segur d'haver-ho fet bé, pot tenir alguna cosa a veure?
> 
> algú sap interpretar l'error?
> 
> moltes gracies!
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 


-- 
 _________________________________________________
/ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2E402485 \
\_________________________________________________ /
   \
   \ (__)   _      _   _   _     
     (\/)   | |__ _  _| |__ | |__ | | ___ 
 /-------\/   | '_ \| | | | '_ \| '_ \| |/ _ \
 / | 666 ||    | | | | |_| | |_) | |_) | | __/
* ||----||    |_| |_|\__,_|_.__/|_.__/|_|\___| 
  ~~  ~~                    
  Registered user num. 368051 
  and did not take anything above.
------
1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 |41d
Reply to: