[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ripeixar un dvd



A Dimecres 15 Novembre 2006 08:16, Francesc Guasch va escriure:
> En/na Carles Oriol ha escrit:
> > mencoder (de l' mplayer)
> >
> > Referència:
> >
> > mencoder -vf pullup,pp=md -ovc lavc -ffourcc DX50 -lavcopts
> > threads=2:vcodec=mpeg4:vbitrate=950:keyint=250:lumi_mask=0:dark_mask=0:vm
> >e=4:vfdct=0:idct=0 -oac mp3lame -lameopts vbr=3:br=64:q=0 dvd://1 -aid 129
> > -o ~/dvd1.avi
>
> He provat la versió que porta ubuntu i no sembla que agafi
> el DVD encriptat, quant mencodeixa diu:
>
>  a52: CRC check failed! ) 0.00fps Trem:  0min  0mb A-V:-0.012 [0:0]
>
> i l'arxiu resultat no es veu bé, surten quadrets. Les versions
> que tinc instal·lades són:
>
>  libdvdread3   0.9.6-3ubuntu1
>  mencoder    0.99+1.0pre8-0ubuntu8
>
>
> He mirat de compilar jo mateix el libdvdcss, libdvdread i
> després mplayer, però a l'executar mencoder em diu :

Perquè no instal·les directament els binaris de les libdvdcss?



Reply to: