[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: en que dominio me he metidoPropose una cosa. Aquesta llista és de Debian i no de llengua, hi ha
gent que es sent catalana, però no en sap de català. Fem que aprenga.
Quan es faci una pregunta en castellà, no polemitzem, ensenyem-li
català! Fem _TOTES_ les respostes en català. No ofendrem al que
pregunta, i si no vol vore les respostes en català, anirà a
-debian-user-spanish per "selecció natural" que ha dit l'Orestes. Si la
seva intenció no és dolenta, acceptarà les respostes.

-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: