[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Temperatura disc durJordi Funollet wrote:
> Andreu Bassols Alcón dixit:
> 
>>delhi:~# hddtemp /dev/hda
>>/dev/hda: FUJITSU MPG3204AT E: 18°C
> 
Ufffff... pues jo espere tindre mal calibrat....

trabajo@ellobo:~/mtere$ sudo hddtemp /dev/hda
/dev/hda: TOSHIBA MK4025GAS: 45°C

-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: