[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

bug a zope per debian?



Només per provar, he intentat instalar zope, mitjançant apt-get, al meu 
sistema pure64. En intentar la connexió al port http://localhost:9673 es 
rebutja, no hi ha ningú escoltant allà. A més, el processador es posa al 100% 
en instalar (i arrencar) zope, només baixa al aturar-lo (/etc/init.d/zope 
stop). Es tracta d'un bug? Algú ha pogut utilitzar el paquet binari de zope? 
No ho he provat compilant des de les fonts...



Reply to: