[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: apt-get install user-ca; catalanitzarJo per catalanitzar sempre he fet el mateix:

$ cat .bashrc
....
export LANG=ca_ES@euro
export LANGUAGE=ca:es (*)
....

I al gdm li dius que Language->Catalan.

* Així si alguna cosa no està traduïda al català t'ho mostra en
castellà i sinó en anglés.

Has de tenir el paquet locales instal·lat.

Aixó es configuració per usuari, per configurar tot el sistema es deu
fer d'una altre manera.

Albert
2005/9/7, marc <marcfurti@yahoo.es>:
> Com està el tema del paquet aquest ?? suposo que això tan sols
> funcionarà en escriptoris que no estan sota desenvolupament, no ???
> Deixant de banda els escriptoris .... El que jo em trobo molts
> problemes, és configurar l'openoffice en català ... la solució sempre
> acaba sent configurar-lo en castellà, ja que en català sempre falla
> alguna cosa o altre ...
> Marc Furtià i Puig
> --
> marc <marcfurti@yahoo.es>
> 
> 
> 
> ______________________________________________
> Renovamos el Correo Yahoo!
> Nuevos servicios, m�s seguridad
> http://correo.yahoo.es
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
>

Reply to: