[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Forw] [IMC-Tech] Advanced Debian GNU/Linux book.El Thu, Jun 30, 2005 at 02:36:14PM +0200 Xavier ha dit:
 
> deies, el 30 de Jun de 2005, a les 09:56 +0200:
> 
> > te molt bona pinta aquest llibre
 
> > There is a recently published book titled The Debian System, Concepts
> > and Techniques that looks very thorough although I haven't read it.
> > The official web site is here:
> > http://debiansystem.info/
> > 
> > If you have started using Debian or would like to begin this book
> > could answer a lot of questions you may have.
 
> mmm... penses que afegeix gaires coses a la guia de referencia? 
> 
> (http://www.debian.org/doc/manuals/reference/reference.es.html)
> 
> la qual penso que esta molt be.

no he llegit el llibre (encara no ha sortit de l'imprenta), aixi nomes
parlo del que's veu a la taula de continguts
(http://debiansystem.info/about/toc.pdf). coincideixo que hi ha molt
bona documentacio per a debian i la guia de referencia n'es una peca
important. el que m'agrada del llibre es:

a) es un llibre ;)

b) es centra exclusivament en debian sense desviar-se en configuracio
de serveis o altres coses. supposo que > 500 pagines nomes de debian
deuen donar una imatge forca completa del sistema i veig que encara
tinc moltes llagunes ;)

matze

-- 
   In itself, homosexuality is as limiting as heterosexuality: the
   ideal should be to be capable of loving a woman or a man; either,
   a human being, without feeling fear, restraint, or obligation
             (Simone de Beauvoir)

  ( ( ( i ) ) ) http://barcelona.indymedia.org ( ( ( i ) ) )
                                 .''`.
  using free software / Debian GNU/Linux | http://debian.org : :' :
                                `. `'`
gpg --keyserver keys.indymedia.org --recv-keys B9A88F6F      `-

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: