[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Pentium 4, hyperthreadingHola,

els P4 moderns tenen una característica que fan veure al sistema i a la placa 
com si fossin una màquina dual, amb dos cpus.	

La pregunta és: el kernel s'ha de configurar com si fos smp?

el problema que tinc és que amb un kernel normal, un procés com a molt m'ocupa 
el 50% de temps de cpu i em sobta.

Per cert, que el procés que també dominia és el klog...algú sap perquè?

Gràcies per endavant.

Leo
-- 
Linux User 152692 
Catalonia

Attachment: pgpiGsnTHHBP5.pgp
Description: PGP signature


Reply to: