[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Arrancar windows desde qemuHolas de nou. Gracies per contestar.
He fet els dos passos primers, pero al fer el configure em diu aixo.

dani@Dani:~/qemu$ ./configure
Could not find kernel includes in /lib/modules or /usr/src/linux -
cannot buildthe kqemu module
Install prefix  /usr/local
BIOS directory  /usr/local/share/qemu
binary directory /usr/local/bin
Manual directory /usr/local/share/man
ELF interp prefix /usr/gnemul/qemu-%M
Source path    /home/dani/qemu
C compiler    gcc
make       make
host CPU     i386
host big endian  no
target list    i386-user arm-user armeb-user sparc-user ppc-user
i386-softmmu ppc-softmmu sparc-softmmu x86_64-softmmu
gprof enabled   no
static build   no
SDL support    no
SDL static link  no
mingw32 support  no
Adlib support   no
FMOD support   no
dani@Dani:~/qemu$     

que puc fer??
-- 
Daniel PareraReply to: