[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: instal·lador debian sargeOn Wed, Dec 29, 2004 at 05:45:15PM +0100, pau wrote:
> Algú sap una manera més neta de parar l'execució per defecte del base-config?

Es suposa que base-config, quan s'executa una vegada amb èxit, elimina
aquesta entrada de l'inittab i la reemplaça per un getty. Pots fer-ho tu
mateix.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: